Categories:  Magazine

Convocatòria Assemblea General Extraordinària

A l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2023 s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’AIQS Alumni, per a l’elecció de nova Junta Directiva, que se celebrarà el DIJOUS 15 DE FEBRER DE 2024 a les 18:30 a la Sala Multimèdia II de l’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona), amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Elecció de càrrecs de la Junta Directiva, segons els articles 20, 24 i 25 dels Estatuts de l’AIQS

2. Precs i preguntes
3. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea

D’acord amb l’article 24 dels Estatuts de l’AIQS, seran elegibles com a membres de la Junta Directiva tots els Socis Numeraris que es presentin com a candidats amb un mes d’anticipació a la data de les eleccions. Les candidatures podran ser individuals o en blocs complets, presentant-se els candidats per a un càrrec concret i amb un programa d’actuació per al termini de la seva gestió.

S’haurà de lliurar la candidatura a la Secretaria de l’AIQS, abans del 15 de gener de 2024, per qualsevol mitjà que permeti una confirmació de rebuda.